2018 MEB Meslek Lisesi Alana Geçiş Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu

2018 E Okul Alan Seçimi İşlemlerini Gerçekleştirmek için Tıklayınız

Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Pogramlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu 2018

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek programları alanlarına geçiş işlemleri netleşti.Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı.Yapılan açıklamada Meslek Lisesi Alan Yerleştirmeleri için tercihlerin bu kılavuza göre yapılacağı bildirildi.

Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme İşlemleri Nereden Yapılacak?

Tercih başvurusu öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne velisi tarafından veya internet üzerinden bireysel olarak yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 “Alo 147”
 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul Müdürlükleri
 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
(Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı)
Tel : (0312) 413 12 42-43-44-45
Faks : (0312) 425 19 67
İnternet Adresleri http://mtegm.meb.gov.tr
https://e­okul.meb.gov.tr
e-Posta mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr

KISALTMALAR

Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
ATP Anadolu Teknik Programı
AMP Anadolu Meslek Programı
YEP Yerleştirmeye Esas Puan
YBP Yıl Sonu Başarı Puanı
PYBS Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı
MBY Mülakat ve Beden Yeterliliği (Sadece denizcilik alanı için)

DİKKAT:
2018 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesindeki Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda yer alan esaslar,Kılavuzun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu esaslar, yasama, yürütme ve yargı organları ile ilgili makamlarca alınan kararlar gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve
kamuoyuna duyurulur.

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ATP ve AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME ÇALIŞMA TAKVİMİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

* ATP ve AMP meslek alanlarına yerleştirme işlemleri Bakanlık tarafından merkezî sistemle yapılacaktır.

** Sağlık raporu almayı gerektiren meslek alanlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, alana geçiş haklarını kaybetmemeleri için müracaat dönemi içerisinde ilgili sağlık kuruluşlarına başvurarak istenen raporları temin etmeleri gerekir.

ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ATP/AMP 10 uncu sınıf meslek alanlarına geçiş işlemleri 9 uncu sınıfın sonunda aşağıda belirtilen esaslara ve Çalışma Takvimine göre yapılacaktır. Bu kılavuzdaki esaslar 2018–2019 öğretim yılı için geçerli olacaktır.

Veli ve okul müdürlüğü, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, bu Kılavuzda (2018 ATP ve AMP Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e­Kılavuzu) belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

ATP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçebilmek için isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek ancak ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan öğrencilerin başvuruları geçerli sayılacaktır.

Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler.

9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik,kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik
verilir.

ATP meslek alanlarına geçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları dışında diğer okullarda bulunan ATP meslek alanlarını da seçebilirler. ATP na mesleki ve Teknik Anadolu liseleri dışındaki diğer okulların 9 uncu sınıfını doğrudan geçen öğrenciler de başvurabilir.

AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI

Alana yerleştirme puanı, öğrencinin 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı ile ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı toplanarak belirlenir.

AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları öncelik sırasına göre tercih edeceklerdir.

Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilir.

ATP ve AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tesbit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirir.

SINIF TEKRARI YAPAN ve ÖĞRENİM HAKKINI KULLANMAYAN ATL/AML ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile alana yerleştirilen ve 9 uncu sınıfta sınıf tekrarına kalan Anadolu teknik / Anadolu meslek lisesi programında öğretimlerine devam eden öğrencilerin istemeleri halinde hakları korunarak daha önce yerleştirildikleri program ve
alanda eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır.

DENİZCİLİK ALANINA BAŞVURU ŞARTLARI

1.2.1 Denizcilik alanını tercih edebilmek ve öğrenim görebilmek için öğrencilerin; ATP ve AMP için MBY sınavında başarılı olması,

Genel başvuru şartlarının yanında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı “Gemi Adamları Sağlık Yönergesi” ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek
herhangi bir hastalığının bulunmaması,

Sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunun, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmî
ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak “Gemiadamları Sağlık Raporları” ile belgelendirilmesi (MBY sınavında başarılı olduğu halde sağlık şartlarını taşımadığı anlaşılanlar bu alana yerleştirilmez),

Erkek öğrencilerin 140,5 santimetre, kız öğrencilerin 144,5 santimetreden kısa olmaması şartları aranır.

MBY SINAVI KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI

2.1 MBY Sınav Komisyonunun Oluşumu

Sınav komisyonu; okul müdürünün başkanlığında öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcısı, ilgili meslek alanı öğretmeni, beden eğitimi, yabancı dil ve rehber öğretmen ile görevlendirilecek doktor ve sektör temsilcisinden oluşturulur.

Okul müdürlüklerince başvuru sayısına göre birden fazla komisyon oluşturulabilir.

2.2 MBY SINAVI ESASLARI

Denizcilik alanına ait MBYsınavları aşağıdaki esaslara göre uygulanır:

BOYUNUN (cm) OLARAK SON İKİ RAKAMI İLE KİLO İLİŞKİSİ (10 KG VE DAHA FAZLA OLAN ÖĞRENCİLER DENİZCİLİK EĞİTİMİNE ALINMAZLAR)

Sınava Hazırlık

Öğrenciler şort ya da mayo giymiş olarak sınava alınır. Öğrencilerin boy ve kiloları ölçülür. Öğrenci sağlığının MBY sınavına girmesine engel teşkil edecek bir durumu olup olmadığı (kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon vb) komisyondaki doktor tarafından değerlendirilir.Sağlık yönünden sınava giremeyecek durumda olanlar velilerine bildirilir.

2.2.2 Yaş­Boy­Kilo Oranları

Öğrencinin, yaş ve boy (ayakkabısız) oranı en az aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde
olmalıdır.

2.2.3 Beden Yeterliliği
Öğrencilerden ağırlığı, boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamından 10 kg fazlası ile 25 kg eksiği arasında olanlar denizcilik alanına kabul edilebilirler.

2.2.4 Mekik (Sit­Ups)
Eller ensede, sırtüstü yatış vaziyetinde, bacaklar bitişik ve gergin vaziyette, gövde yerden kaldırılarak öne eğilip göğüs bacaklara değdirilir (baş karşıya bakar), tekrar başlama durumuna geçilir.

Toplam puan 10 olup, erkek öğrencilerin en az 6 mekik hareketi yapması gerekir.

2.2.5 Şınav (Push­Ups)
Kollar omuz genişliğinde açık ve gergin olarak cephe vaziyeti duruştan göğüs zemine yaklaştırılır ve yeniden başlama vaziyetine dönülür.Toplam puan 5 olup öğrencilerin en az bir hareket yapması gerekir.Kız öğrencilere şınav hareketi yaptırılmaz. Bu uygulamalar yerine fiziki görünüm değerlendirme puanı 30 olarak dikkate alınır.

2.2.6 Barfiks
Alttan sıçranarak, bar serçe tutuşuyla tutulur, kollar ve vücut gergin, bacaklar bitişik durumda, vücut omuzlar bar hizasına gelinceye kadar çekilir ve tekrar başlama durumuna geçilir. Hareket yapılırken bacaklardan hız almak, havayı tekmelemek, inerken kolları tam getirilmek istenen hizaya çekmemek testi geçersiz kılar.

Toplam puan 5 olup, öğrencinin en az bir hareket yapması gerekir.Kız öğrencilere barfiks hareketi yaptırılmaz. Bu uygulamalar yerine fiziki görünüm değerlendirme puanı 30 olarak dikkate alınır.

2.2.7 Durarak Uzun Atlama
Ayaklar bitişik, hareketsiz duruş pozisyonunda, ellerden hız alınarak sıçranır. Toplam puan 10 olup, erkek öğrencilerin en az 130 cm, kız öğrencilerin en az 110 cm atlaması gerekir.

2.2.8 Fiziksel Görünüş

Komisyon üyeleri fiziki görünüşe ilişkin puanları ayrı ayrı verirler. Öğrencinin fiziki görünüş puanı, komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalamasından oluşur.

Yürüyüş; belirli bir düztabanlık bulunup bulunmadığı,
Doğru duruş; öğrencilerde bel kemiğinin bedensel hareket ve çalışmaları ile çok ileri derecede görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu yapan eğrilik ya da şekil bozuklukları (asimetri, geniş kavisli akalyozlar) sabit ve aşırı lardos, çok keskin açı gösteren kifos durumu,
Görme; gözün biri sağlam olmak şartıyla zayıf gören, görme gücünün 5/10’dan az olmaması ve renk körlüğü bulunmaması,Baş ve yüz bölgesinde geçirilmiş yara/yaralanma ve cerrahi müdahaleye bağlı şekil
bozukluğu ile yüzün her iki tarafının simetri durumu,
Tavşan dudağı ya da dudaklar çevresinde ve dudakta yırtık, yaralanma ve diğer nedenlere bağlı şekil bozukluğu,
Eklemlerde şekil bozukluğu şişkinlik, iz bırakan kırıklar ve altıparmak durumu, Düzeltilemeyecek çiğneme bozuklukları ile konuşmayı bozan tüm diş noksanlığı,
Vücutta deri hastalıklarından dolayı meydana gelmiş, estetiği bozan yara, yanık izleri,Komisyonda bulunan doktorun öğrencide bulunması gereken diğer özellikler
hakkındaki uyarıları dikkate alınarak puanlama yapılır.

Fiziksel görünüş, kızlarda 30 puan, erkeklerde 20 puan üzerinden değerlendirilir.

2.3 Giriş Sınavı Başarı Puanı

MBY sınavına çağrılan öğrencilerin YEP’ leri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonunda, en yüksek puandan başlanarak puan tam sayısı esas alınmak suretiyle geriye doğru 10 puan grubu oluşturulur. Her grubun puan değeri 2 olup en yüksek puan grubuna 20, en düşük puan grubuna da 2 puan takdir edilerek sınav değerlendirme puanı bulunur.Aşağıdaki tabloda örnek bir değerlendirme görülmektedir.

2.3.1 Ortaokul Sınıflarının Yılsonu Başarı Puanlarının Aritmetik Ortalamasının Puan Değerleri

2.3.2 MBY Sınavı Değerlendirme Tablosu

Komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin MBY puanı bulunur. Ancak MBY sınavı sonucuna göre sağlığının denizcilik meslek alanında görev yapmaya uygun olmadığı sağlık raporuyla tespit edilenler ile özel başvuru şartını taşımadığı sonradan belirlenenler, başarı olsalarda ilgili alanda öğrenim göremezler.

MBY sınavı Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir, 55 ve üzerinde alanlar Başarılı sayılır.

MBY sınavına katılan öğrenciler veli dilekçesiyle kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne başvuru yapmaları durumunda MBY sınavına girdiği gün ve sağlık raporu aldığı günlerde Yönetmeliğin 36/3 maddesine göre izinli sayılacaktır. Devamsızlıklar e-Okul sistemine izinli olarak işlenecektir.

3 KONTENJAN BELİRLEME İŞLEMLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Bakanlıkça alan/dal açma onayı bulunan ATP ve AMP nın 10 uncu sınıf seviyesinde meslek alanlarına alınacak öğrenci sayıları; sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, öğretmen sayısı ve 9 uncu sınıf öğrenci sayıları dikkate alınarak belirlenecektir.

e-Okul Sisteminde meslek alanı kontenjanları ile ilgili her alana en az bir şube olmak üzere ATP ve AMP nın mevcut alanları için ayrı ayrı kontenjan girişi yapılacaktır.

TERCİH İŞLEMLERİ
4.1 Ortak İşlemler

Tercihler Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 ve/veya EK-2 formların doldurularak imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir.

Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır.

ATP için tercih yapacak adaylar aynı zamanda okullarında bulunan AMP meslek alanları için de tercih yapacaklardır.

MBY sınavı ile öğrenci alacak denizcilik alanını tercih edecek öğrencilerin kılavuzda belirtilen tarihlerde bu sınavlara girmiş olmaları gerekir. Sınava girmemiş olan ya da sınavda başarısız olan öğrenciler ile olumlu sağlık raporunu alamayanlar denizcilik alanını tercih
edemeyeceklerdir. Bu durumda olan adaylara okulunda gidebileceği başka bir alanın bulunmaması durumunda diğer alanları tercih etmeleri için e-Okul Sistemi izin verecektir.

Değişik nedenlerle süresi içinde tercih başvurusu yapamayan aday, bulunduğu okulda kontenjan açığı bulunan AMP meslek alanlarından birisine puanı esas alınarak merkezi olarak yerleştirilir.

Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 ve EK-2 formlarını teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

e-Okul Sistemine meslek alanı tercihleri girilmemiş öğrenciler merkezi yerleştirme ile yerleştirilemeyeceğinden tüm öğrencilerin tercih yapması sağlanacaktır.

Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır.Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır.
Elektronik ortamda onaylanan tercih listesinin çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

Tercih ve yerleştirme ile ilgili bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr,
http://mtegm.meb.gov.tr adreslerinden başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri ise
https://e­okul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

4.1.1 ATP Tercih İşlemleri

ATP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler kendi okulları dışında diğer okullardan da tercih yapabileceklerdir. Adaylar ATP için en fazla 15 tercih yapabilecektir.

4.1.2 AMP Tercih İşlemleri
AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları tercih önceliğine göre tercih edeceklerdir.Öğrenciler AMP için tercih yaparken okullarında bulunan tüm alanları tercih önceliğine göre seçmek zorundadırlar.

Adaylar AMP için en fazla 15 tercih yapabilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınarak
yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Öğrenci ATP tercihlerinden herhangi birisine yerleşmişse AMP tercihleri dikkate alınmayacaktır. ATP tercihlerine yerleşememesi durumunda ise AMP tercihleri puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre değerlendirilecektir.

AMP de yerleştirme işlemi öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki alanlardan birisine yapılacaktır.ATP ve AMP alanlarında kontenjan açığı oluşması halinde diğer ortaöğretim kurumlarından ilgili programa/alana geçiş şartlarını taşıyan öğrenciler, Yönetmelik esaslarına göre nakil yoluyla gelebileceklerdir.

Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar, alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.

MBY sınavıyla öğrenci alınan denizcilik alanı ile sağlık hizmetleri alanına diğer alanlardan geçiş yapılmaz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

ATP ve AMP yerleştirme sonuçları Haziran 2017 saat 15:00 da ilan edilecektir.

Sonuçlar https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383
Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM BİLGİLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan meslek alanlarının OKUL,PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM BİLGİLERİ” http://mtegm.meb.gov.tr ile
http://megep.meb.gov.tr adreslerinde yer almaktadır.

*** İnternet üzerinden tercih yapamayan veliler için tasarlanan forma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ANADOLU MESLEK PROGRAMI ALANA GEÇİŞ TERCİH BİLDİRİM FORMU İNDİR

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar